bediüzzaman said nursi

De hoogaanzienlijke dienaren van de religie die volgens de bekendmaking van bepaalde Âhadith aan het begin van elke eeuw zullen verschijnen, zijn niet reformistisch maar volgzaam. Dat wil zeggen dat zij niet uit zichzelf iets nieuws fabriceren en nieuwe grondbeginselen presenteren. Via de weg waarop zij de Islamitische basisprincipes, de geloofsfundamenten en de Mohammedaanse Soenna tot in de details strikt navolgen, herstellen en bestendigen zij de religie, onthullen zij de waarheden en de kernpunten van de religie, verhinderen en verwerpen zij de vervalsingen die mensen in de religie willen mengen, verdrijven en beëindigen zij het onrecht waaraan de religie wordt blootgesteld, stabiliseren zij de Wetten des Heren, en onthullen en openbaren zij de eerbiedwaardigheid en de verhevenheid van Goddelijke Standpunten. Zonder een verandering aan de basismethodiek aan te brengen of de kerngedachten aan te tasten, hanteren zij nieuwe beschrijvingsmethodes, nieuwe redeneringen conform de heersende denkwijze, en nieuwe uiteenzettingen en detailleringen wanneer zij hun taak vervullen.

Deze functionarissen des Heren bewaarheiden met hun daden en handelingen hun functie. Zij geven een reflectie van hun geloofsovertuiging en hun oprechtheid in hun eigen persoon weer. Hun geloofsniveau maken zij met hun daden zichtbaar. Zij laten zien dat zij de volwaardige vertegenwoordigers van het Mohammedaanse karakter, en de ware belichaming van de Ahmedaanse ethiek en de profetische zedenleer zijn. Kortom, in het kader van daden en zeden, gezien de betrachting van en de devotie aan de profetische Soenna, dienen zij voor de Mohammedaanse oemma als voorbeeldige en navolgenswaardige modelmoslims.

Tafsirs van ALLAH’s Boek, uitleg van Islamitische grondbeginselen en uiteenzettingen die zij conform de heersende denkwijze en het eigentijdse kennisniveau samenstellen, zijn geen voortbrengselen van hun ego en hun genie; deze zijn niet uit hun eigen intellect en bevattingsvermogen voortgekomen. Deze werken zijn geestelijke ingevingen en inspiraties die regelrecht aan de bron der openbaringen alias de onberispelijke profeet zijn ontsproten. Djeldjeloetiyeh, Mesnawî esh’Sharîf, Futuhatoe-l’Ghaiyb en soortgelijke werken vallen allemaal onder deze soort. Ten aanzien van deze heilige werken zijn die hoogwaardige individuen slechts vertolkers. Deze heilige individuen hebben echter wel een aandeel in de ordening en de verwoording bij die waardevolle werken. Met andere woorden, deze heilige individuen zijn de manifestanten, de spiegels en de reflecties van de betekenissen binnen die werken.

Wat de Risale-i Nur en Zijn vertolker betreft: 

In dit waardevolle werk schuilt een verheven zegenrijkheid en een grenzeloze voortreffelijkheid die nooit eerder in een dergelijke mate zijn geconstateerd. En het is gebleken dat dit werk de zegeningen van het Goddelijke Licht, de Zon van leiding en de Schittering van gelukzaligheid alias de Heilige Qur’an als geen enkel ander werk heeft geërfd. Aldus is het niet meer dan evident dat de essentie van dit werk uit het Pure Licht van de Qur’an bestaat, dat dit werk meer zegeningen uit de Mohammedaanse Lichten dan de werken van heiligen draagt, dat het aandeel, de betrokkenheid en de heilige inbreng van de onberispelijke profeet bij dit werk meer dan bij de werken van heiligen voorkomen, en dat de begiftigde en de vertolker van dit werk een spirituele persoonlijkheid bezit met gaven en volmaaktheden die naar dezelfde verhouding verheven en onvergelijkelijk zijn; dit is een waarheid die zo helder is als de zon.

Waarlijk, om omstandigheden te beteren was dat uitzonderlijke individu al in zijn kinderjaren zonder enige vooropleiding in drie maanden studietijd als erfgenaam van primaire, moderne, spirituele en materiële wetenschappen, evenals wetenschappen omtrent kosmische geheimen en Goddelijke Wijsheden aangesteld. Nooit eerder is iemand met een dusdanig alzijdige gave gezegend. Een dergelijk wonder van kennis is niet eerder verschenen. Er kan absoluut niet aan getwijfeld worden dat de vertolker van de Risale-i Nur in deze hoedanigheid van top tot teen is uitgerust met een voorbeeldige kuisheid, een formidabele heldhaftigheid en een volmaakte zelfgenoegzaamheid die aan zijn buitengewoon sterke karakter zijn ontsproten. Dit maakt hem op zichzelf een scheppingswonder, een belichaming van Gratie en een puur Godsgeschenk.

Dat fenomeen had nog voor zijn pubertijd als ongeëvenaarde geleerde de hele wetenschapswereld uitgedaagd. Alle geleerden die een discussie met hem aangingen, had hij een nederlaag toegebracht en tot zwijgen gebracht. Waar hij zich ook bevond, elke vraag die aan hem gesteld werd, had hij zonder aarzeling met een absolute doeltreffendheid afdoend beantwoord. Vanaf zijn veertiende jaar had hij de functie van leermeester bekleed, en onophoudelijk zegeningen van kennis en lichten van wijsheid verspreid. De subtiliteit en diepgang in zijn beschrijvingen, de verhevenheid en kracht in zijn verwoordingen, de diepe vooruitziendheid, de visie en de lumineuze wijsheid in zijn uiteenzettingen hebben de geleerden versteld doen staan en ze aangedreven om hem terecht de ontzaglijke titel: “Bediüzzaman” (het wonder des tijds) te schenken.

Een dergelijk individu dat zich met zijn verheven vaardigheden en zijn gezegende kennis op een volwaardige wijze aan het verspreiden en authenticeren van de Mohammedaanse religie heeft gewijd, geniet uiteraard de allerhoogste aandacht, de meest verheven toezicht en de bijstand van de meester der profeten. En hij is zonder twijfel bezitter van edele eigenschappen die op bevel en commando van de heiligste profeet voortgaat, op basis van zijn regelingen handelt, en als erfgenaam en reflectant van zijn lichten en waarheden dienst verricht.

De Mohammedaanse Lichten, de Ahmedaanse leerstellingen en de zegeningen uit Goddelijke Radiaties die hij op de stralendste wijze laat schitteren, de aritmetische aanduidingen uit de Qur’an en de Âhadith die naar hem leiden, de profetische aanspreking in de vorm van aritmetische kennisgevingen in Ontzaglijke Aya’s die op hem is gericht, zijn bewijzen die er geen twijfel over laten bestaan dat die persoon in het kader van het geloof een glanzende spiegel van profeetschap, een ultieme vrucht van lichternis uit de boom van profeetschap en de laatste waarheidspreker via de taal van profeetschap is; gezien zijn geloofsdienst is hij de allerlaatste gelukzalige drager van de Goddelijke Lichternis.

Namens de Nur-studenten die in de derde Yûsufische medresse slechts een enkele les van El’Hoedjetoe-z’Zehrâ en Zoehratoe-n’Noer hebben meegekregen:

Ahmed Feyzi, Ahmed Nazif, Salahaddin, Zübeyr, Ceylan, Sungur, Tabancalı

Ondanks dat ze mij honderdmaal meer aandeel geven dan dat ik verdien, durf ik de dragers van deze namen niet te krenken. Ik zwijg en aanvaard die achting namens de spirituele persoonlijkheid van de Risale-i Nur-studenten.

Said Nursî

***